PUPPIES FOR SALE 


SL SALOMON

3000 EUROS

 SL Rayo

3000 EUROS

 

SL Taalay

2000 EUROS

SL Fendi

2500 EUROS

 SL Unico

1600 EUROS

 

SL Hugo

1600 EUROS

 

SL Happy

500 EUROS